دانش آموزانی که تحصیل را در مقطع متوسطه دوم و در هر رشته ای رها کرده اند با مراجعه به مدرسه پیام نو و پذیرش واحد های پاس شده خود می توانند با مشاوره مشاورین این مدرسه با آسان ترین روش دیپلم خود را درشته های نظری و کاردانش اخذ نمایند