شرایط تحصیل در مرکز آموزش از راه دور پیام نو

کلیه دانش آموزان بازمانده از تحصیل با شرایط بسیار آسان می توانند در این مدرسه ادامه تحصیل دهند . لازم به ذکز است در این مدرسه شرط سنی وجود ندارد . فقط افراد زیر ۱۸ سال بایستی با رای کمیسیون…