خانه

مدرسه آموزش از راه دور پیام نو با بیش از یک دهه فعالیت امکان تحصیل در مقاطع متوسطه اول (راهنمایی) ، متوسطه دوم (ذبیرستان و  کارودانش) و پیش دانشگاهی را به کسانی که از تحصیل بازمانده اند ، فراهم می کند .