صدور دیپلم نظری

انواع دیپلم نظری در رشته های ریاضی و فیزیک، تجربی و ادبیات انسانی در مدرسه پیام نو صادر می گردد