درباره ما

مدرسه آموزش از راه دور پیام نو با بیش از ۱۵ هزار دانش آموز در دو دهه فعالیت خود ، همواره کیفیت آموزش و آسانی دریافت مدارک آموزش و پرورش از متوسطه اول تا دیپلم را سرلوحه خود قرارداده است .